PAGAMENT MITJANÇANT PLATAFORMA WEB

Accés SENSE CERTIFICAT digital

Els usuaris i les usuàries del sistema que desitgen accedir a través de la web, només necessiten disposar d’un navegador. Per a facilitar l’accés es pot afegir un enllaç al sistema des de la web de l’Administració.

Una vegada l’usuari o la usuària accedixen al sistema, aquest mostrarà un assistent amb una sèrie de formularis sol•licitant informació referent al document d’ingrés que té en el seu poder.

L’assistent guia els usuaris i les usuàries de forma visual, ressaltant amb fletxes i quadres en les imatges dels documents la informació que se’ls està demanant.

La Plataforma disposa d’un control que impedix que es pague el mateix document més d’una vegada per aquest sistema, i informa sobre la validesa del document.

Una vegada acabada l’operació en la passarel•la bancària, s’informa del seu resultat, tant si ha estat correcte o erroni i es permet imprimir / descarregar-lo.

MÉS FORMES DE PAGAMENT